OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE
Menü
Oklevél

Felajánlott jógyakorlatok

Felkínált programok

Kapcsolattartó, és elérhetőségei

Bemutatkozó film

Galéria

Frissítve:
2021. Sep. 10.


Intézményünkben bevált jó gyakorlatainkat szívesen megosztjuk az érdeklõdõkkel…

Ökoiskolai tevékenységünk:

Intézményünk hosszú évek óta kiemelt hangsúlyt fektet a környezettudatos nevelés megvalósítására, melynek elemeit pedagógiai programunk részletesen tartalmazza. Tevékenységünk eredményeképp 2010 tavaszán nyertük el elõször az Ökoiskola címet, majd a 2013-as hosszabbítást követõen 2016 végétõl már Örökös Ökoiskola vagyunk. Az elmúlt évek alatt sikerült a pedagógus kollégákkal, és diákjainkkal is elfogadtatni az ökoiskola szemléletet, s egyre inkább hétköznapjaink részévé válik a környezettudatosabb gondolkodás. Mára teljes körû, folyamatos szelektív hulladékgyûjtés mûködik intézményünk egész területén, és az évente kétszeri papírgyûjtés mellett – szülõi igényre – évente egyszer az elektronikai hulladék gyûjtését is megszervezzük. Kiemelt figyelmet fordítunk víz és áram használat takarékos használatára. Már hetedik éve dolgozik a gimnazista diákok aktív közremûködésével a Környezetvédelmi Kommandó, amely szervezetten segít a szelektív hulladékgyûjtés megvalósításában, szemétszedési akciókban és az iskola vállalt feladatainak megvalósításában. Évek óta mûködik „Diák tanít diákot” programunk, mely során gimnazista diákok készülnek fel, és interaktív, játékos formában adják tovább tudásukat egy-egy „zöld” témában alsó tagozatos társaiknak. Mind a gimnáziumban, mind az alsó tagozaton van Ökoszakkör, melynek tagjaival kiemelten van lehetõségünk fenntarthatósági problémákkal foglalkozni. Hatalmas udvarral rendelkezünk, ennek fejlesztését, zöldítését pályázati forrásokból igyekszünk lépésenként megvalósítani (pl. Zöldövezet, LÉPJ! PMJV Önkormányzat pályázata). A városi programok aktív résztvevõi vagyunk (PMJV Önkormányzat Lépj!- környezeti nevelési programja, városi faültetések,..) de önálló eseményeket is szervezünk (Projekthét, Víz napja és Föld napja programok,stb..), illetve országos akciókhoz is csatlakozunk (Kinn az osztály nap, Fenntarthatósági Témahét,Te Szedd..). Az évek során jól mûködõ kapcsolatrendszert alakítottunk ki Pécs város „zöld” szervezeteivel (Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Zöld-Híd Alapítvány, Duna-Dráva Nemzeti Park.). Az iskolán belüli és kívüli kommunikációra is igyekszünk hangsúlyt fektetni (iskolai honlap, facebook, Árpád Hírmondó , Ökofal). Újszerû ötletként megalkottuk iskolánk 12 pontból álló Zöld Házirendjét, mely minden osztályteremben helyet kapott.


Fejlesztési terv készítése matematika órákra az országos kompetenciamérési eredmények elemzése alapján

A kompetenciamérési eredmények közzétételét követõen az intézményi visszakódolt adatok alapján az adott tanulócsoport matematika tanárai kigyûjtik a saját tanulóik matematikai mérési adatait. Meghatározzák a tanulók matematikai képességszint szerinti sorrendjét és kiszûrik azokat a tanulókat, akik a hatodik. évfolyamon, a 3-as; nyolcadik és tízedik évfolyamon a 4-es képességszinten, vagy az alatt teljesítettek. Ezeknek a tanulóknak a fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

Tanulócsoportonként összesítjük a tanulók által nem megválaszolt, vagy csak hibásan megválaszolt feladatokat. Kiválogatjuk, hogy melyek voltak azok a feladatok, amelyet a csoport tagjai közül legalább 75% illetve 50% nem oldott meg. Ezek a problémás feladatok/feladattípusok. Kigyûjtjük e feladatok témabesorolását és nehézségi szintjét, majd összevetjük az elõttünk álló tanév tanmenetének tananyagával. Ez alapján meghatározzuk, hogy az adott tanévben, az adott tanulócsoportban - elsõsorban a gyengébb képességszinten álló tanulók számára - mely tananyagrészeket és feladatokat kell kiemelt hangsúllyal tanítani.

Mindezt az elemzést és feladat meghatározást egy dokumentumban rögzítjük és munkaközösségünk onedrive csoportoldalán tároljuk.


Tanulói együttmûködésen alapuló tananyag feldolgozás matematika órákon, az 5-12. évfolyamon:

Matematika órákon kiemelt célunk, hogy folyamatosan gondolkodásra, ismereteik gyakorlati alkalmazására, komplex személet kialakítására neveljük a diákokat. Pedagógiai programunk szerint is fontos, hogy képesek legyenek másokkal együtt, összefogva, megfelelõ munkamegosztást kialakítva és betartva dolgozni. A tanórákon is „gyakorolniuk kell” ezt a tevékenységet - azaz minél többször csoportmunkában célszerû feldolgozniuk a tananyagot.

Páhi Zsuzsanna mesterprogramjának egyik kiemelt célja, hogy bemutassa a matematika munkaközösség számára e lehetõségeket. Jelenleg az 5-6. évfolyamos matematikaoktatáshoz készült el egy módszertani ajánlás (tanmenetben konkrét órák megjelölésével és a használható módszer és taneszközök külön dokumentumban való rögzítésével).

A tanárnõ közel 30 éves tanítási gyakorlata során sok játékos (pár- vagy csoportmunkában használható) taneszközt fejlesztett, pl. memóriajátékokat, dominókat, csoportmunkában használható feladatkártyákat, tanulói kísérletezést célzó feladatlapokat és egyéb módszertani segédeszközöket, melyeket megosztott kollégáival. Szélesebb körû felhasználása növeli a tanulók motivációját is a matematika órákon.

Az IKT használattal segített tananyag feldolgozás és gyakoroltatás, az IKT alapú számonkérés is növeli a tanulói eredményességet, segíti az egyéni értékelés és fejlesztés lehetõségét (Redmenta, thatquiz, Kahoot, LearningApps).


Dr. Molnár Mária tudományos munkásságának hasznosítása a tanári gyakorlatban:
„Anyanyelvi nevelésünk korlátozó szemlélete - Reformlehetõségek”

A tanárnõ tanári gyakorlatának megsegítése érdekében 16 éves kutatómunkát végzett. A nyelvi normára irányuló kutatásai és sikeresen megvédett PhD disszertációja alapján bizonyítást nyert, hogy az a nyelv(használat), amellyel a tanulók a nyelvtanórákon (a használatban lévõ tantervek és tankönyvek alapján) a vizsgálat tárgyaként találkoznak, nemigen hasonlít arra, amely a társadalmi praxisban körülveszi õket. Márpedig az iskola nem mondhat le az anyanyelvoktatás alapvetõ céljáról és feladatáról, hogy jól, hatékonyan kommunikáló, a különféle stílusokat és regisztereket, kódokat autonóm módon kezelni tudó fiatalokat bocsásson ki falai közül.

A valós nyelvhasználatban mûködõ területi és társadalmi normák tananyagba való integrációja egyfelõl a motivációkeltés szintjén bír jelentõséggel, amennyiben a tanuló felismeri saját nyelvváltozatainak (intuitív módon használt) normáit, másfelõl ráébreszti arra, hogy õ maga is használója és alakítója, követõje és alkotója a nyelvközösségek által kialakított normáknak. Motiválttá és tudatossá válik szituációfüggõ nyelvi teljesítménye kialakításában, miközben mások (nem-sztenderd) nyelvhasználatával és személyével szemben toleráns magatartást tanul.

Kutatása során magyar nyelvi tankönyveink normaszemléletét vizsgálva, egyrészt a nyelvi norma definíciójának kialakításán dolgozik, másrészt a gyakorlatban ma is hasznosítható példákat keres a fent vázolt szemlélet megvalósításához. Tanítási gyakorlatában az élõ nyelvhasználat tanítását igyekszik megvalósítani. Egy preskripciótól mentes nyelvhelyességi szemlélet kialakítására törekszik a magyar nyelvi órán, amelyet a nyelvszokás állandó ellenõrzése mellett, a sztenderd norma nyelvközösségben kiemelt szerepének szem elõtt tartásával is lehetségesnek tart.


Konfliktusmegelõzési-és kezelési módszereinkbõl:

Osztályszabályok megalkotása: Minden osztály a tanév elején maga alkotja meg saját közösségi szabályait, melyek kikerülnek az adott osztály faliújságjára. A gyakorlat mögött meghúzódó elmélet, valamint eddig tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a diákok sokkal inkább figyelnek azoknak a normáknak a betartására, amelyeket õk maguk alkottak. Szükséges ugyanis, hogy az egyén (jelen esetben a tanuló) belsõvé tegye a normákat, és normaszegés esetén ne csak a kívülrõl jövõ negatív szankció elkerülése érdekében kényszerüljön azok betartására, hanem tartsa értékesnek a normakövetést (Andorka Rudolf 2006. Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.  2006: 569, 571).

A szabályok megalkotása osztályfõnöki órákon történik, amikor egy-egy osztály tagjai pl. a „gömb” vagy kétpár módszer segítségével kiscsoportokban alkotnak meg 4-6 (még könnyen betartható számú) szabálytartalmat/szabálypontot, illetve (kisebb diákok esetén) a tanár által kínált több szabály közül választanak ki adott számú szabályt. A szabályok megfogalmazásáról, leírásáról, kifüggesztésérõl, ahogy azok betartásról is az adott osztályközösség tanulói gondoskodnak.(A program kezdetei 5-6 évre nyúlnak vissza iskolánkban, rendszeresen 2 tanéve alkalmazzuk.)

Az ARIZONA PROGRAM lehetõvé teszi a nyugodt légkörû tanítást és tanulást a tanórákon.

A program segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést. (A programot 4. tanéve alkalmazzuk, átvett gyakorlatot adaptáltunk, szerepel Házirendünkben is.)

Célja annak biztosítása, hogy a tanulni szándékozó diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben és a tanár is nyugodt körülmények között végezhesse munkáját.

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók felelõsségtudatára épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van: önállóan dönthetnek a magatartásukkal kapcsolatban, és a döntésükért õk maguk a felelõsek.

A program három alapelvre épül:

  • minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;
  • minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;
  • mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.

Aki a fenti elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, figyelmeztetés után köteles az órát elhagyni és a Gondolkodószobába távozni. A tanuló a Gondolkodószobában az ott lévõ felügyelõ segítségével kitölti a Felelõsségteljes gondolkodás és cselekvés címû kérdõívet, amelynek nevelõ célzata van: arra ösztönzi a tanulót, hogy gondolja végig a történteket, tudatosítsa magában a viselkedésének, ill. a döntésének következményeit.


A nevelõtestület felhõ alapú együttmûködése

Iskolánk több éve megelégedéssel használja az ingyenesen elérhetõ Microsoft Office 365 Oktatási verzió nevû csomagot. Nevelõtestületünk nagy létszáma és a rendszeres, gyors határidõs feladatok, illetve a többek együttmûködését kívánó feladatok motiválták a szélesebb körû bevezetést. Intézményünk minden tanulója és dolgozója rendelkezik egy felhasználói fiókkal, melynek köszönhetõen bárki kapcsolatba tud lépni bárkivel. Minden felhasználó kap egy üzleti szintû levelezési, naptár és névjegykezelési rendszert 50GB-os postaládával, továbbá 1TB felhõ alapú tárhelyet a fájlok tárolására, és megosztására. A felület kezelését az iskola rendszergazdája végzi, így bármilyen probléma helyben könnyen megoldható.

Az Office 365 segítségével különbözõ zárt webhelyeket lehet létrehozni, melyeken különbözõ anyagokat helyezhetnek el a dolgozók. Iskolánkban külön webhely van a tantestület és a vezetõség számára. Ezen kívül minden munkaközösség számára létrehoztunk egy weboldalt. A webhely segítségével a dolgozók bárhonnan elérhetik, szükség esetén módosíthatják, szerkeszthetik a szükséges dokumentumokat, egy idõben több személy is dolgozhat egyazon dokumentumon.

A diákok is rendelkeznek belépési azonosítóval, így a tanárok tanulói csoportokat hozhatnak létre. A csoportok egyszerûen tudnak kommunikálni egymással, a fájlmegosztás egy a külvilág számára zárt rendszerben történik.

Az Office 365 naptára segítségével nemcsak saját idõbeosztásunkat készíthetjük el, hanem egyes csoport naptárak (Tantestület, Vezetõség, Tanulói csoportok) hozzáadásával, más eseményekrõl is idõben értesítést kaphatunk.E-mail: uh.scep-dapra@gfa - Telefon: 06-72-450-351